Semaltdan ak şlýapa amaly

Semalt hünärmeni Endrýu Dyhan, SEO-nyň düýpgöter üýtgeýändigini we gözleg motorlarynyň algoritminde bolup geçen iň soňky ösüşlere yzygiderli jogap berýändigimizi aýtdy. Searchmetrics 2016 hasabatynda görkezilişi ýaly, Google organiki web sahypasynyň ýerleşiş algoritminde aşakdakylara baha berýär:

 • RankBrain
 • Ulanyjynyň niýeti bilen mazmunyň ýerlikliligi.
 • Arka baglanyşyklar

Gözleg motory optimizasiýasynyň geljeginiň nazaryýetleri we ugurlary

Searchmetrics 2016 hasabatyndan iň haýran galdyryjy açyşlaryň arasynda SERP reýtingleri bilen baglanyşykly baglanyşyklaryň rolunyň gaty peselmegi boldy. Google-dan jezalandyrylan saýtlar üçin bu ajaýyp habar boldy. Şeýle-de bolsa, şol bir wagtyň özünde, web sahypasynyň eýelerine ajaýyp basyş boldy, sebäbi gara şlýapa gurmak amallaryndan ýüz öwürmeli boldular.

“Google” köp ýyllaryň dowamynda aşakdaky ýaly baglanyşyk çeşmeleriniň ygtyýaryna şübhe döredip başlady:

 • Directorieserli kataloglar
 • Localerli sitatalar
 • Metbugat habarnamalary
 • Makalanyň kataloglary
 • Myhman blog ýazgylary

Arka baglanyşygy edinmegiň ahyrky ykbaly, käbirleriniň spam saýtlary bilen deňeşdirilmeginiň ähtimallygyna garamazdan hil mazmunyny bermäge we tebigy baglanyşyklara eýe bolmaga baglydyr.

AI we RankBrain

Google-yň algoritmlerindäki orny bilen bir hatarda köp çylşyrymlylyk RankBrain-i öz içine aldy. Aşakda RankBrain bilen baglanyşykly iň oňat ýalňyş düşünjeler bar:

 • Mazmunyň hiline baha berip bilmeýär.
 • Arka baglanyşyk profilini barlap bilmeýär
 • Gözleg talaplary babatynda basmagyň tizligini bahalandyryp bilmeýär.
 • Sosial signallaryň oňa täsiri çäklidir.

“RankBrain” -iň islegi, müşderi gözleg soraglaryny netijeli terjime etmekdir. Esasan Google-a täze bolan gözlegi düşündirmek üçin ulanyldy

Gynansagam, RankBrain-e taýýarlanmak üçin edip biljek zadyňyz ýok. RankBrain-iň tebigy dili düşünmek we müşderiniň maksadyny has gowy kesgitlemek ukyby mazmunyň hiline we baha berilmegine gönüden-göni baglydyr diýip pikir edýäris.

Açar sözler

Häzirki wagtda meta bellikleriňizde ýa-da domen atlaryňyzda ulanylýan açar sözleriň we Google gözleg netijelerinde iň ýokary derejäni gazanmagyň arasynda berk baglanyşyk bar. Şonuň üçin açar sözleriň ulanyjylaryň pikirini görkezýändigini, şeýle hem ulanyjylaryň onlaýn gözlegler üçin ulanýan dilini görkezýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Şonuň üçin ulanyjylaryň niýetine laýyk gelýän şeýle mazmuny döretmeli.